ลงทะเบียน

*กรณีเป็นลูกจ้างทำของ (จ้างเหมา) ให้กรอกด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน